Israrla anlamıyorlar...

Dile kolay 40 yıldır anlatıyoruz, bir türlü anlamak istemiyorlar.

Dile kolay 40 yıldır anlatıyoruz, bir türlü anlamak istemiyorlar. Yine anlatıyoruz, defalarca izah ediyoruz, lakin ısrarla bu tutumlarını sürdürüyorlar.
Türkiye’nin Kıbrıs’ta bulunmasının nereye dayandırıldığından bile bi haberdirler.
O halde bugün bir kez daha anlatalım.
Türkiye Kıbrıs’ın üç Garantör ülkesinden biri.
Diğer Garantörler ise İngiltere ve Yunanistandır..
Peki nedir bu Garanti Antlaşması?.
Bu anlaşmanın en önemli maddesi Türkiye’nin 1974'teki kıbrıs'a ilk müdahalesini dayandırdığı hukuki temeli de belirten 4. maddesidir:
madde genel olarak anlaşma hükümlerine uyulmaması durumunda alınacak önlemleri ele alır:
'Bu anlaşmanın hükümlerine uygun davranılmaması durumunda, Yunanistan Türkiye ve İngiltere bu hükümlere uyulmasını sağlamak için gereken girişimler ya da önlemlere ilişkin birbirlerine danışmayı yükümlenirler.Ortak ya da anlaşarak davranmak mümkün olmadığı takdirde garanti veren bu üç devletten her biri sadece bu anlaşma ile oluşturulan düzeni yeniden kurmak amacıyla harekete geçmek hakkını saklı tutar'
Dolayısıyla bu madde Türkiye’nin 74 harekatını yaparken dayandığı antlaşmadır. Özetle 15 temmuz 1974'de Yunan Cuntası darbe yaparak Makarios’u indirmiştir. Bunun üzerine Türkiye Kıbrıs’a müdahale edip mevcut karışıklığı giderme maksadı ile Adaya harekat düzenlemiştir.. Fakat Türkiye üç Garantör ülkeden biri olarak adadaki karışıklığı giderdikten sonra adada kalmayı sürdürmüş, ve akabinde adaya asker ve nüfus getirmiştir.
Ve dolayısıyla şu anki durum da Kıbrıs’ın Kuzeyinde Türkiye’nin tartışmasız tahakkümüne dönüşmesine sebep olmuştur. Bu da beraberinde ambargoları getirmiştir. uluslararası platformda adanın Kuzey’i Türkiye’nin boyunduruğu altına girmiştir.
Tabiatıyla bugün KKTC’nin uluslararası toplumda kaale alınmamasının en büyük sebebi de budur.
Velhasıl adadaki mevcut devletin, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulmuş olan düzenini yeniden tesis etmek amacıyla taraf devletlerden hepsine veya birine müdahale hakkı veren antlaşma ile Türkiye adada bulunmaktadır.
Peki bu anlaşma neleri kapsıyordu?
“Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti , diğer taraftan Yunanistan İngiltere ve Türkiye.
Madde 1
Kıbrıs Cumhuriyeti , kendi bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini devam ettirmeyi ve anayasaya saygıyı güven altına almayı üstlenir. (taahhüt eder)
Kıbrıs Cumhuriyeti , ayrıca tümüyle veya bir bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt eder. (sorumluluğunu yüklenir)
Kıbrıs Cumhuriyeti , bu maksatla adanın gerek birleşmesini, gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya (direkt olarak) veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici tüm hareketleri yasaklar.
Madde 2
Yunanistan,İngiltere ve Türkiye ,Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1’nci maddede belirtilen taahhütlerini kaydederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, 'güvenliğini' ve 'anayasanın temel maddeleri ile oluşan durumu' (state of affairs) tanırlar ve garanti ederler.
Yunanistan,İngiltere ve Türkiye , Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini. gerekse ada’nın taksimini doğrudan doğruya, veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler.
Madde 3
Bu antlaşma hükümlerinin herhangi birinin ihlali (çiğnenmesi) halinde Yunanistan ,Türkiye ve İngiltere bu hükümlere saygıyı sağlamak için gerekli girişimlerin yapılması ve önlemlerin alınması maksadıyla aralarında danışmalarda bulunmayı üstlenirler.
Üç garantör devletten biri, birlikte veya birbirlerine danışarak (işbirliği halinde) hareket etmek olanağı bulunmadığı taktirde, 'bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesi ile hareket etmek' hakkını korumaktadırlar.
Madde 4
Bu antlaşma imza edildiği gün yürürlüğe girecektir.
yüksek akit taraflar, Birleşmiş Milletler şartının (charter) 102’nci maddesi hükümlerine uygun olarak bu antlaşmayı birleşmiş milletler genel sekreterliğine en kısa sürede kaydettirmeyi üstlenirler.”
Dolayısıyla burada Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale hakkını hukuki temele oturtan madde 4. maddedir.Zira bu madde 74 harekatına hukuksal temel oluşturmaktadır.
Lakin zaman içinde bu dayanağın da erozyona uğratıldığını görüyorız.

Bu haber 1271 defa okunmuştur

:

:

:

: